Aktualności


wsteczWstecz

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

2014-07-14

Od 16 czerwca 2014 r. obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 755), uprawniające każdą rodzinę z co najmniej trójką dzieci na utrzymaniu do złożenia w swojej gminie wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania m.in. z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni przystępujący do programu posługujący się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”. Instytucje i firmy oferujące zniżki można znaleźć na stronie www.rodzina.gov.pl , menu: Duża rodzina >> Uprawnienia.

Karta Dużej Rodziny potwierdza uprawnienia członka rodziny wielodzietnej i jest wydawana:

1)rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokreślony;

2)dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia - do ukończenia 18. roku życia;

3)dziecku powyżej 18. roku życia - odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, o którym mowa w § 10 ust. 5 pkt 3, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;

4)dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia - na okres ważności orzeczenia;

5)dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6)osobie, o której mowa w art. 37 ust. 2* ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, o którym mowa w § 10 ust. 5 pkt 3, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

Składając wniosek o przyznanie Karty, należy okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

1)w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;

2)w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

3)w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

4)w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

5)w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6)w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2* ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Zmiana zawartych w Karcie danych wymagać będzie wydania nowej Karty. W przypadku zgubienia, kradzieży Karty lub jej utracenia można starać się o wydanie duplikatu Karty. Karta jest przyznawana bezpłatnie, a wydanie duplikatu Karty podlega opłacie.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie www.rodzina.gov.pl , menu: Duża rodzina >> Uprawnienia, gdzie jest dostępny aktualny wykaz zniżek oferowanych przez Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.

______
*Art. 37. ust. 2. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:
Osoba, która osiągnęła pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej, może przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia, jeżeli:
1) uczy się: a) w szkole, b) w zakładzie kształcenia nauczycieli, c) w uczelni, d) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego lub
2) legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się: a) w szkole, b) w zakładzie kształcenia nauczycieli, c) w uczelni, d) na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia, e) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

Dołączone pliki:


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach. ul. Krystyny 30, 62-067 Rakoniewice, tel. 61 4441788 kom. 609-720-246,665 086 800, faks: 61 4441788

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji