Nabory na stanowiska


OGŁOSZENIE O NABORZE

2018-12-20

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - asystent rodziny

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KSIĘGOWEGO

2018-09-14

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rakoniewicach Osiedle Drzymały 25
Stanowisko urzędnicze - księgowy
1. etat w pełnym wymiarze czasu pracy

2. Wymagania niezbędne:
Niezbędne wymogi dla osoby ubiegającej się o stanowisko księgowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakoniewicach:
• posiada obywatelstwo polskie
• posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
• nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
• posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązku księgowego
• posiada wykształcenie wyższe licencjackie lub magisterskie ( preferowane kierunki: rachunkowość, finanse)
• co najmniej 2 letni staż pracy na stanowisku księgowa/y

3. Zakres zadań księgowego – wszystkie wynikające z przepisów prawa, a w szczególności:
• prowadzenie rachunkowości Ośrodka Pomocy Społecznej,
• wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
• dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
z planem finansowym,
• dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących
operacji gospodarczych i finansowych,
• prowadzenie płac Ośrodka,
• prowadzenie dokumentacji kadrowej

4. Wymagane dokumenty
a) list motywacyjny,
b) życiorys/ CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
e) kserokopie świadectw pracy,
f) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
g) oświadczenie o niekaralności, korzystaniu w pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych,
h) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakoniewicach, Osiedle Drzymały 25, 62-067 Rakoniewice lub przesłać pocztą na adres Ośrodka Pomocy z dopiskiem „dotyczy naboru na stanowisko księgowego” w terminie do 24 września 2018r. (liczy się data wpływu dokumentów do Ośrodka).
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.
Osoby, których aplikacje przejdą pozytywnie proces weryfikacji formalnej zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną .
W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej: OPS-u ,Urzędu Miejskiego Gminy w Rakoniewicach oraz Biuletynu Informacji Publicznej.

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce nie przekroczył 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku ( Dz.Urz. UE.L Nr 119,str. 1) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.Dz U. z 2014 r.poz.1202 z późn.zm.)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakoniewicach
Danuta Marciniak

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- księgowy

2017-12-01

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rakoniewicach , ul. Krystyny 30
Stanowisko urzędnicze - księgowy
1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy , praca od 1 stycznia 2018 roku

2. Wymagania niezbędne:
Niezbędne wymogi dla osoby ubiegającej się o stanowisko księgowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakoniewicach:
• posiada obywatelstwo polskie
• posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
• nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, \
• posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązku księgowego,
• spełnia jeden z poniższych warunków:
- ukończyła ekonomiczne studia wyższe i posiada co najmniej 3 - letnią praktykę w księgowości,
- ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 - letnią praktykę w księgowości,
- jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
- posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów, znajomość przepisów dotyczących rachunkowości, finansów.
3. Zakres zadań księgowego – wszystkie wynikające z przepisów prawa, a w szczególności:
• prowadzenie rachunkowości Ośrodka Pomocy Społecznej,
• wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
• dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
z planem finansowym,
• dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących
operacji gospodarczych i finansowych,
• prowadzenie płac Ośrodka,
4. Wymagane dokumenty
a) list motywacyjny,
b) życiorys/ CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
e) kserokopie świadectw pracy,
f) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
g) oświadczenie o niekaralności, korzystaniu w pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych,
h) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakoniewicach, ul. Krystyny 30, 62-067 Rakoniewice lub przesłać pocztą na adres Ośrodka Pomocy z dopiskiem „dotyczy naboru na stanowisko księgowego” w terminie do 14 grudnia 2017r. (liczy się data wpływu dokumentów do Ośrodka).
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.
Osoby, których aplikacje przejdą pozytywnie proces weryfikacji formalnej zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną .
W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rakoniewicach.

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce nie przekroczył 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.)oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.Dz U. z 2014r.poz.1202 z późn.zm.)

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakoniewicach
mgr Danuta Marciniak


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego

2017-04-21

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rakoniewicach , ul. Krystyny 30
Stanowisko urzędnicze - główny księgowy
1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy , praca od 1 czerwca 2017 roku

2. Wymagania niezbędne:
Niezbędne wymogi dla osoby ubiegającej się o stanowisko księgowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakoniewicach:
• posiada obywatelstwo polskie
• posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
• nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, \
• posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązku głównego księgowego,
• spełnia jeden z poniższych warunków:
- ukończyła ekonomiczne studia wyższe i posiada co najmniej 3 - letnią praktykę w księgowości,
- ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 - letnią praktykę w księgowości,
- jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
- posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów, znajomość przepisów dotyczących rachunkowości, finansów.
3. Zakres zadań głównego księgowego – wszystkie wynikające z przepisów prawa, a w szczególności:
• prowadzenie rachunkowości Ośrodka Pomocy Społecznej,
• wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
• dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
z planem finansowym,
• dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących
operacji gospodarczych i finansowych,
• prowadzenie płac Ośrodka,
4. Wymagane dokumenty
a) list motywacyjny,
b) życiorys/ CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
e) kserokopie świadectw pracy,
f) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
g) oświadczenie o niekaralności, korzystaniu w pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych,
h) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakoniewicach, ul. Krystyny 30, 62-067 Rakoniewice lub przesłać pocztą na adres Ośrodka Pomocy z dopiskiem „dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego” w terminie do 5 maja 2017. (liczy się data wpływu dokumentów do Ośrodka).
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.
Osoby, których aplikacje przejdą pozytywnie proces weryfikacji formalnej zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w terminie do dnia 12 maja 2017 roku .
W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rakoniewicach.

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce nie przekroczył 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.)oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.Dz U. z 2014r.poz.1202 z późn.zm.)

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakoniewicach
mgr Danuta Marciniak


Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. pomocy społecznej,dodatków mieszkaniowych,dodatków energetycznych i Kart dużej rodziny

2016-10-21

Treść w załączniku

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rakoniewicach stanowisko urzędnicze-referent ds. pomocy społecznej,dodatków mieszkaniowych,Kart Dużej Rodziny

  2016-09-30

  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rakoniewicach
  ul. Krystyny 30
  stanowisko urzędnicze - referent ds. pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych,
  dodatków energetycznych, Kart Dużej Rodziny
  1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy, praca od 02.11.2016 r.
  1. Wymagania niezbędne:
  a) obywatelstwo polskie,
  b) wykształcenie minimum średnie
  c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  e) osoba nie karana za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
  przestępstwa skarbowe,
  f) kandydat powinien posiadać wiedzę z zakresu : Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
  Ustawy o pomocy społecznej, Ustawy o dodatkach mieszkaniowych, Ustawy Prawo energetyczne,
  Ustawy o Karcie Dużej Rodziny
  g) kandydat powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią.
  2. Wymagania dodatkowe:
  a) preferowany staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub jednostkach związanym z
  funkcjonowaniem samorządu terytorialnego,
  b) posiadanie cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: wysoka kultura osobista,
  dyskrecja, dobra organizacja pracy, konsekwentna w realizowaniu zadań, terminowość,
  punktualność, komunikatywność, odporność na stres, umiejętność korzystania z przepisów prawa,
  c) biegła znajomość obsługi sprzętu komputerowego w środowisku Windows, w tym pakietu
  Microsoft Office.
  3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  a) realizacja zadań wynikających z w/w ustaw,
  przyjmowanie i obsługa klientów w sprawach świadczeń (udzielanie stosownych informacji),
  przyjmowanie wniosków, kompletowanie dokumentacji, przygotowywanie projektów decyzji,
  sporządzanie projektów zaświadczeń, planowanie zapotrzebowania na środki finansowe,
  b) sporządzanie sprawozdawczości w zakresie prowadzonych prac,
  c) prowadzenie dokumentacji przewidzianej przepisami prawa,
  d) archiwizowanie dokumentacji.
  4. Wymagane dokumenty:
  a) życiorys (CV),
  b) list motywacyjny,
  c) dokumenty potwierdzające wykształcenie,
  d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  e) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
  f) świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy potwierdzające okresy zatrudnienia,
  g) oświadczenia, w których kandydat potwierdza, że:
  - posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  - posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
  - nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne.
  Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  Miejsce pracy: siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakoniewicach
  Stanowisko pracy: stanowisko związane z pracą przy komputerze i wykorzystaniem innych urządzeń biurowych.
  Wynagrodzenie: ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1786) oraz Regulaminem Wynagradzania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakoniewicach.
  Miejsce i termin złożenia dokumentów:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać: osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakoniewicach lub pocztą elektroniczną na adres: opsrakoniewice@op.pl, lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach 62-067 Rakoniewice, ul. Krystyny 30
  w terminie do dnia 14.10.2016 r.
  Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
  Osoby, których aplikacje przejdą pozytywnie proces weryfikacji formalnej zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w terminie do dnia 19 pażdziernika 2016 r.
  W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą :”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) oraz Ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)”
  Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip-rakoniewice.opsinfo.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rakoniewicach
  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
  Rakoniewice, 30 września 2016r. Danuta Marciniak

  Dołączone pliki:


  Poszukiwana osoba na stanowisko głównego księgowego

  2015-11-13

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach poszukuje pracownika na zastępstwo na stanowisko głównego księgowego.
  Zainteresowane osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, proszone są o kontakt osobisty z Kierownikiem OPS w siedzibie ośrodka w Rakoniewicach ,ul. Krystyny 30 lub telefonicznie pod nr tel. 61 44 41 788, 785193025, w dniach od pon-pt w godz. 7-15.


  przejdź do góry...

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach. ul. Krystyny 30, 62-067 Rakoniewice, tel. 61 4441788 kom. 609-720-246,665 086 800, faks: 61 4441788

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji