Aktualności


SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM W ZAJEŹDZIE U BOGDANA

2016-12-08

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach , dnia 6 grudnia 2016 roku po raz 17-ty zorganizował imprezę pt:" Spotkanie z Mikołajem" . W imprezie tej brało udział 70 dzieci z rodzin objętych wsparciem ośrodka.Wzorem lat ubiegłych również i w tym roku dzieci bawiły się dzięki uprzejmości i hojności właścicieli " Zajazdu u Bogdana" w Rakoniewicach- Pana Roberta Marciniaka i Pani Zofii Marciniak.Wszystkie dziec chętnie i z ogromnym zapałem uczestniczyły we wszystkich zabawach i konkursach, które przygotowane zostały przez prowadzącego tę imprezę DJ BUJANĘ-uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rakoniewicach.Masa słodyczy i owoców na stołach oraz wizyta Świętego Mikołaja z workiem pełnym prezentów to jedne z wielu atrakcji tego wieczoru.Dodatkowo dzieci miały okazję spotkać się z Panem Górnym-komendantem Posterunku Policji w Rakoniewicach. Dzieci w skupieniu wysłuchały pogadanki na temat pracy Policji i zasadach bezpieczeństwa na drodze,w domu i w szkole.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


  Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. pomocy społecznej,dodatków mieszkaniowych,dodatków energetycznych i Kart dużej rodziny

  2016-10-21

  Treść w załączniku

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

   Bezpłatne szkolenia zawodowe w Młodzieżowym Centrum Kariery w Wolsztynie

   2016-10-13

   Treść w załączniku

   Dołączone pliki:


   Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rakoniewicach stanowisko urzędnicze-referent ds. pomocy społecznej,dodatków mieszkaniowych,Kart Dużej Rodziny

   2016-09-30

   Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
   w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rakoniewicach
   ul. Krystyny 30
   stanowisko urzędnicze - referent ds. pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych,
   dodatków energetycznych, Kart Dużej Rodziny
   1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy, praca od 02.11.2016 r.
   1. Wymagania niezbędne:
   a) obywatelstwo polskie,
   b) wykształcenie minimum średnie
   c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
   e) osoba nie karana za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
   przestępstwa skarbowe,
   f) kandydat powinien posiadać wiedzę z zakresu : Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
   Ustawy o pomocy społecznej, Ustawy o dodatkach mieszkaniowych, Ustawy Prawo energetyczne,
   Ustawy o Karcie Dużej Rodziny
   g) kandydat powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią.
   2. Wymagania dodatkowe:
   a) preferowany staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub jednostkach związanym z
   funkcjonowaniem samorządu terytorialnego,
   b) posiadanie cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: wysoka kultura osobista,
   dyskrecja, dobra organizacja pracy, konsekwentna w realizowaniu zadań, terminowość,
   punktualność, komunikatywność, odporność na stres, umiejętność korzystania z przepisów prawa,
   c) biegła znajomość obsługi sprzętu komputerowego w środowisku Windows, w tym pakietu
   Microsoft Office.
   3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
   a) realizacja zadań wynikających z w/w ustaw,
   przyjmowanie i obsługa klientów w sprawach świadczeń (udzielanie stosownych informacji),
   przyjmowanie wniosków, kompletowanie dokumentacji, przygotowywanie projektów decyzji,
   sporządzanie projektów zaświadczeń, planowanie zapotrzebowania na środki finansowe,
   b) sporządzanie sprawozdawczości w zakresie prowadzonych prac,
   c) prowadzenie dokumentacji przewidzianej przepisami prawa,
   d) archiwizowanie dokumentacji.
   4. Wymagane dokumenty:
   a) życiorys (CV),
   b) list motywacyjny,
   c) dokumenty potwierdzające wykształcenie,
   d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
   e) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
   f) świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy potwierdzające okresy zatrudnienia,
   g) oświadczenia, w których kandydat potwierdza, że:
   - posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
   - posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
   - nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne.
   Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
   Miejsce pracy: siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakoniewicach
   Stanowisko pracy: stanowisko związane z pracą przy komputerze i wykorzystaniem innych urządzeń biurowych.
   Wynagrodzenie: ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1786) oraz Regulaminem Wynagradzania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakoniewicach.
   Miejsce i termin złożenia dokumentów:
   Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać: osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakoniewicach lub pocztą elektroniczną na adres: opsrakoniewice@op.pl, lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach 62-067 Rakoniewice, ul. Krystyny 30
   w terminie do dnia 14.10.2016 r.
   Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
   Osoby, których aplikacje przejdą pozytywnie proces weryfikacji formalnej zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w terminie do dnia 19 pażdziernika 2016 r.
   W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
   Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą :”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) oraz Ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)”
   Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip-rakoniewice.opsinfo.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rakoniewicach
   Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
   Rakoniewice, 30 września 2016r. Danuta Marciniak

   Dołączone pliki:


   Warsztaty kulinarne

   2016-09-29

   Warsztaty kulinarne z elementami edukacyjnymi w ramach realizacji działań towarzyszących Programowi Operacyjnemu Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PODPROGRAM 2015.

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlana

    Oferty na dostarczanie obiadów dla uczniów

    2016-08-23

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach, prosi zainteresowane firmy o składanie ofert na dostarczanie obiadów do Zespołu Przedszkolno Szkolnego w Łąkiem i Zespołu Przedszkolno Szkolno Gimnazjalnego w Ruchocicach.
    Oferta powinna zawierać cenę oraz propozycje przykładowego menu na 5 dni.
    Propozycje należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakoniewicach , ul. Krystyny 30 do dnia 31 sierpnia 2016 roku.


    POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA POTRZEBUJĄCYCH

    2016-06-14

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach kontynuuje realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 , współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
    Pomoc ta kierowana jest do osób , które z powodu niskich dochodów nie są w stanie zaspokoić swoich wszystkich potrzeb, spełniających jednocześnie przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej ,a których dochód nie przekracza 150 % kwoty kryterium dochodowego tj; 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł dla osoby w rodzinie.
    Wszystkie osoby chętne do skorzystania z w/w pomocy mogą zgłaszać się do tut. ośrodka celem weryfikacji sytuacji dochodowej w siedzibie OPS w Rakoniewicach , ul. Krystyny 30 do piątku tj. do dnia 17.06.2016 roku w godzinach od 7 do 15.


    Dyżury terapeutów

    2016-05-30

    Od czerwca w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym ul. Krystyny 30 będą dyżurować nowi terapeuci. Są to specjaliści na co dzień pracujący z osobami uzależnionymi, mający wielorakie doświadczenie w zakresie pracy z osobami uzależnionymi oraz ich rodzinami.
    Pani mgr Monika Rutkowska specjalista terapii uzależnień, psycholog, pedagog, psychoterapeuta.
    Udzielać będzie wsparcia w formie terapii indywidualnej:
    • Osobom uzależnionym od środków psychotropowych ( narkotyki, dopalacze, leki, alkohol)
    • Osobom mającym problem z uzależnieniami behawioralnymi ( hazard, pracoholizm, komputer, Internet itp. )
    • Osobom współuzależnionym , rodzinom i bliskim
    • DDA ( dorosłym dzieciom alkoholików)
    • Młodzieży gimnazjalnej i ponadgimazjalnej z problemami uzależnień
    Osoby zainteresowane szukające wsparcia zapraszamy już od 3 czerwca w godz. 11.30-16.30
    Terminy następnych dyżurów:
    24 czerwiec w godz. 11.30-16.30
    8 lipiec w godz. 11.30-16.30
    22 lipiec w godz. 11.30-16.30
    5 sierpień w godz. 11.30-16.30
    Dalsze terminy zostaną podane w późniejszym terminie.
    Na spotkanie można umawiać się telefonicznie tel.695 724 655 bądź osobiście w dniu dyżuru.

    Pani mgr Alina Konieczka specjalista terapii uzależnień, pedagog.
    Na swoich dyżurach zajmie się:
    • poradnictwem, wsparciem, konsultacjami dla osób z problemami uzależnień, w tym od alkoholu
    • prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych dla osób eksperymentujących ze środkami psychotropowymi
    • prowadzenie działań wspierających dla osób uzależnionych, współuzależnionych (m.in. rodziców, rodzeństwa, osób bliskich) od środków psychotropowych ( w tym alkoholu).
    • Spotkania z grupą osób uzależnionych o charakterze konsultacyjno-motywującym
    Osoby zainteresowane szukające wsparcia zapraszamy już od 7 czerwca w godz. 16.00-20.00
    Dalsze terminy zostaną podane w późniejszym terminie.


    Konkurs Plastyczny pt.

    2016-05-25

    Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Rakoniewicach informuje ,że dnia 20 maja 2016 roku został rozstrzygnięty KONKURS PLASTYCZNY na plakat pt. " Stop przemocy" .
    Komisja konkursowa wytypowała do nagród następujących uczniów:

    I miejsce -Oliwia Zajdel-klasa IV ,ZSG Rakoniewice
    II miejsce-Julia Krysmann-klasa VI,ZSG Rakoniewice
    II miejsce-Beata Mielcarek-klasaVI,ZSG Rakoniewice
    III miejsce-Dominika Drozdowska-klasa IV,ZPSG Ruchocice

    Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

    Dołączone pliki:


    Wyniki konkursu prezentacji multimedialnej na temat "Przemoc rówieśnicza"

    2016-05-25

    Dnia 19 maja 2016 roku odbyło się posiedzenie komisji konkursowej dotyczącej oceny prezentacji multimedialnych na temat; " Przemoc rówieśnicza", na której nagrodzono prace następujących osób
    W kategorii szkół podstawowych:
    I miejsce -Wiktor Gielnik -klasa V ,ZSG Ruchocice
    II miejsce-Kamila Pawłowska-klasa V,ZSG Rakoniewice
    III miejsce -Maja Gertych -klasa V,Szkoła Podstawowa Łąkie

    W kategorii gimnazjów:
    I miejsce-Klaudia Andrys-klasa II,ZSG Rakoniewice
    II miejsce-Karolina Pawłowska -klasa III ,ZSG Rakoniewice
    III miejsce-Anna Dziwis-II,ZPSG Rostarzewo

    Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.


    Warsztaty kulinarne z elementami edukacyjnymi w ramach realizacji działań towarzyszących Programowi Operacyjnemu Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PODPROGRAM 2015.

    2016-03-24

    Warsztaty kulinarne-szczegóły w załączniku

    Dołączone pliki:


    Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

    2016-03-16

    Od dnia 16.03.2016 r. w OPS w Rakoniewicach wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.


    Projekt dla młodzieży " OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ"

    2016-02-15

    Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Wolsztynie prowadzi nabór do projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego : Obudź swój potencjał".
    Projekt ma na celu pomoc młodym ludziom w wejściu na rynek pracy i uzyskaniu zatrudnienia poprzez zdobycie kwalifikacji zawodowych podczas szkoleń i staży.

    czytaj całośćczytaj całość...

    Dołączone pliki:


    Wigilia dla osób starszych i samotnych

    2015-12-09

    Dnia 22 grudnia 2015 roku o godz. 16.30, po raz kolejny odbędzie się w " Zajeździe u Bogdana" w Rakoniewicach Wigilia dla osób starszych i samotnych z terenu naszej gminy. Organizatorem wieczoru jest Ośrodek Pomocy Społecznej a sponsorami są Państwo Marciniak z " Zajazdu u Bogdana" oraz Nadobrzański Bank Spółdzielczy w Rakoniewicach.Zajazd będzie gościł około 70 osób starszych i samotnych.Wspaniała świąteczna atmosfera przy suto zastawionym stole, dzielenie się opłatkiem oraz wspólne śpiewanie kolęd wszystkich uczestników przy akompaniamencie Pana Józefa Kowalonka , to nieodłączny element tego wieczoru. Jest to również wspaniały czas i okazja do zadumy , refleksji i wzruszeń.


    Zbiórka żywności

    2015-12-09

    Tradycyjnie pierwszy weekend grudnia to corocznie organizowana przez tut. OPS świąteczna zbiórka żywności, która odbywa się pod patronatem Wielkopolskiego Banku Żywności.W ten weekend udało się jej zebrać ponad 400 kg.Zebrana w 3 punktach handlowych żywność trafi jeszcze przed świętami do kilkudziesięciu najuboższych i potrzebujących rodzin z terenu naszej gminy.
    Wszystkim darczyńcom oraz młodzieży z rakoniewickiego gimnazjum pomagającej przy zbiórce, Ośrodek Pomocy Społecznej składa serdeczne podziękowania.


    Spotkanie z Mikołajem w " Zajeździe u Bogdana"

    2015-12-09

    Dnia 7 grudnia 2015 roku już po raz 16 tut. OPS zorganizował " Spotkanie z Mikołajem", dla 80 dzieci z rodzin objętych wsparciem ośrodka.Impreza po raz kolejny odbyła się dzięki uprzejmości i hojności właścicieli " Zajazdu u Bogdana"- Pani Zofii Marciniak i Pana Roberta Marciniaka.Dzieci bawiły się wyśmienicie a dowodem na to były ich roześmiane i szczęśliwe buzie.Zabawy , gry i tańce przy oprawie muzycznej Pana Józefa Kowalonka ,masa słodyczy oraz wizyta Świętego Mikołaja z workiem prezentów to jedne z wielu atrakcji tego wieczoru.Dodatkowo dzieci miały okazję spotkać się z grupą policjantów , którzy obdarowali wszystkich uczestników zabawy odblaskowymi opaskami. Dzieci w skupieniu wysłuchały krótkiej pogadanki na temat bezpieczeństwa na drodze.Od 16 lat sponsorami tego przedsięwzięcia są Państwo Marciniak , firma Rakpol- Józef Borucki i Józef Linkiewicz oraz Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

    pelna galeriaZobacz pełną galerię (12 fot.)...


     Wykaz ogrzewalni, noclegowni i schronisk dla bezdomnych w woj. wielkopolskim

     2015-11-18

     treść w załączniku

     Dołączone pliki:


     Poszukiwana osoba na stanowisko głównego księgowego

     2015-11-13

     Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach poszukuje pracownika na zastępstwo na stanowisko głównego księgowego.
     Zainteresowane osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje,proszone są o kontakt osobisty z Kierownikiem OPS w siedzibie ośrodka w Rakoniewicach , ul. Krystyny 30 lub telefonicznie pod nr tel. 61 44 41 788, 785193025, w dniach od pon-pt w godz. 7-15.


     Wyniki konkursu prezentacji multimedialnej na temat ;"Przemoc rówieśnicza".

     2015-06-16

     Dnia 15 czerwca roku na posiedzeniu komisji konkursowej dotyczącej oceny prezentacji multimedialnej na temat : " Przemoc rówieśnicza", nagrodzono prace następujących osób:
     Szkoła Podstawowa
     I miejsce- Martyna Kowalonek, ZSG Rakoniewice,klasa VI a
     II miejsce-Kamila Pawłowska, ZSG Rakoniewice , klasa IV d
     III miejsce-Wiktoria Fojud SP Łąkie klasa IV
     Wyróżnienie - Weronika Chróst ZSG Ruchocice, klasa V

     Gimnazjum
     I miejsce-Karolina Pawłowska ZSG Rakoniewice, klasa II b
     II miejsce - Kamila Roguska,ZSP Jabłonna , klasa III b
     III miejsce -Jagoda Bimkiewicz , ZSP Jabłonna , klasa II b


     KONKURS PLASTYCZNY PT.

     2015-05-19

     Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Rakoniewicach informuje,że został rozstrzygnięty Konkurs Plastyczny na plakat pt. " Stop przemocy",adresowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych.
     Komisja Konkursowa w dniu 12 maja 2015 roku wynagrodziła następujące prace:
     I miejsce-Wiktor Gielnik kl. IV ZPSG Ruchocice
     II miejsce-Bartosz Pakuła kl.IV ZPSG Ruchocice
     III miejsce-Wiktoria Baumann kl.V ZSG Rakoniewice

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

      Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

      2014-07-14

      Od 16 czerwca 2014 r. obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 755), uprawniające każdą rodzinę z co najmniej trójką dzieci na utrzymaniu do złożenia w swojej gminie wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania m.in. z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

      czytaj całośćczytaj całość...

      Dołączone pliki:


      „Niebieska Linia” pomaga ofiarom przemocy

      2014-02-19

      Doświadczasz przemocy domowej i szukasz wsparcia w trudnej sytuacji? Jesteś świadkiem rodzinnego dramatu i chcesz pomóc ofiarom? Wystarczy wybrać numer 0801-12-00-02, by skontaktować się z psychologami i prawnikami. Konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” codziennie pomagają w zmianie życia każdemu, kto chce uwolnić się od przemocy. Więcej informacji na stronie www.niebieskalinia.info


      przejdź do góry...

      Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach. ul. Krystyny 30, 62-067 Rakoniewice, tel. 61 4441788 kom. 609-720-246,665 086 800, faks: 61 4441788

      Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji