Aktualności


Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. pomocy społecznej,dodatków mieszkaniowych,dodatków energetycznych i Kart dużej rodziny

2016-10-21

Treść w załączniku

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  Bezpłatne szkolenia zawodowe w Młodzieżowym Centrum Kariery w Wolsztynie

  2016-10-13

  Treść w załączniku

  Dołączone pliki:


  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rakoniewicach stanowisko urzędnicze-referent ds. pomocy społecznej,dodatków mieszkaniowych,Kart Dużej Rodziny

  2016-09-30

  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rakoniewicach
  ul. Krystyny 30
  stanowisko urzędnicze - referent ds. pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych,
  dodatków energetycznych, Kart Dużej Rodziny
  1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy, praca od 02.11.2016 r.
  1. Wymagania niezbędne:
  a) obywatelstwo polskie,
  b) wykształcenie minimum średnie
  c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  e) osoba nie karana za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
  przestępstwa skarbowe,
  f) kandydat powinien posiadać wiedzę z zakresu : Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
  Ustawy o pomocy społecznej, Ustawy o dodatkach mieszkaniowych, Ustawy Prawo energetyczne,
  Ustawy o Karcie Dużej Rodziny
  g) kandydat powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią.
  2. Wymagania dodatkowe:
  a) preferowany staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub jednostkach związanym z
  funkcjonowaniem samorządu terytorialnego,
  b) posiadanie cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: wysoka kultura osobista,
  dyskrecja, dobra organizacja pracy, konsekwentna w realizowaniu zadań, terminowość,
  punktualność, komunikatywność, odporność na stres, umiejętność korzystania z przepisów prawa,
  c) biegła znajomość obsługi sprzętu komputerowego w środowisku Windows, w tym pakietu
  Microsoft Office.
  3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  a) realizacja zadań wynikających z w/w ustaw,
  przyjmowanie i obsługa klientów w sprawach świadczeń (udzielanie stosownych informacji),
  przyjmowanie wniosków, kompletowanie dokumentacji, przygotowywanie projektów decyzji,
  sporządzanie projektów zaświadczeń, planowanie zapotrzebowania na środki finansowe,
  b) sporządzanie sprawozdawczości w zakresie prowadzonych prac,
  c) prowadzenie dokumentacji przewidzianej przepisami prawa,
  d) archiwizowanie dokumentacji.
  4. Wymagane dokumenty:
  a) życiorys (CV),
  b) list motywacyjny,
  c) dokumenty potwierdzające wykształcenie,
  d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  e) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
  f) świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy potwierdzające okresy zatrudnienia,
  g) oświadczenia, w których kandydat potwierdza, że:
  - posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  - posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
  - nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne.
  Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  Miejsce pracy: siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakoniewicach
  Stanowisko pracy: stanowisko związane z pracą przy komputerze i wykorzystaniem innych urządzeń biurowych.
  Wynagrodzenie: ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1786) oraz Regulaminem Wynagradzania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakoniewicach.
  Miejsce i termin złożenia dokumentów:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać: osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakoniewicach lub pocztą elektroniczną na adres: opsrakoniewice@op.pl, lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach 62-067 Rakoniewice, ul. Krystyny 30
  w terminie do dnia 14.10.2016 r.
  Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
  Osoby, których aplikacje przejdą pozytywnie proces weryfikacji formalnej zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w terminie do dnia 19 pażdziernika 2016 r.
  W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą :”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) oraz Ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)”
  Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip-rakoniewice.opsinfo.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rakoniewicach
  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
  Rakoniewice, 30 września 2016r. Danuta Marciniak

  Dołączone pliki:


  Warsztaty kulinarne

  2016-09-29

  Warsztaty kulinarne z elementami edukacyjnymi w ramach realizacji działań towarzyszących Programowi Operacyjnemu Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PODPROGRAM 2015.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

   Oferty na dostarczanie obiadów dla uczniów

   2016-08-23

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach, prosi zainteresowane firmy o składanie ofert na dostarczanie obiadów do Zespołu Przedszkolno Szkolnego w Łąkiem i Zespołu Przedszkolno Szkolno Gimnazjalnego w Ruchocicach.
   Oferta powinna zawierać cenę oraz propozycje przykładowego menu na 5 dni.
   Propozycje należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakoniewicach , ul. Krystyny 30 do dnia 31 sierpnia 2016 roku.


   POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA POTRZEBUJĄCYCH

   2016-06-14

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach kontynuuje realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 , współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
   Pomoc ta kierowana jest do osób , które z powodu niskich dochodów nie są w stanie zaspokoić swoich wszystkich potrzeb, spełniających jednocześnie przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej ,a których dochód nie przekracza 150 % kwoty kryterium dochodowego tj; 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł dla osoby w rodzinie.
   Wszystkie osoby chętne do skorzystania z w/w pomocy mogą zgłaszać się do tut. ośrodka celem weryfikacji sytuacji dochodowej w siedzibie OPS w Rakoniewicach , ul. Krystyny 30 do piątku tj. do dnia 17.06.2016 roku w godzinach od 7 do 15.


   Dyżury terapeutów

   2016-05-30

   Od czerwca w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym ul. Krystyny 30 będą dyżurować nowi terapeuci. Są to specjaliści na co dzień pracujący z osobami uzależnionymi, mający wielorakie doświadczenie w zakresie pracy z osobami uzależnionymi oraz ich rodzinami.
   Pani mgr Monika Rutkowska specjalista terapii uzależnień, psycholog, pedagog, psychoterapeuta.
   Udzielać będzie wsparcia w formie terapii indywidualnej:
   • Osobom uzależnionym od środków psychotropowych ( narkotyki, dopalacze, leki, alkohol)
   • Osobom mającym problem z uzależnieniami behawioralnymi ( hazard, pracoholizm, komputer, Internet itp. )
   • Osobom współuzależnionym , rodzinom i bliskim
   • DDA ( dorosłym dzieciom alkoholików)
   • Młodzieży gimnazjalnej i ponadgimazjalnej z problemami uzależnień
   Osoby zainteresowane szukające wsparcia zapraszamy już od 3 czerwca w godz. 11.30-16.30
   Terminy następnych dyżurów:
   24 czerwiec w godz. 11.30-16.30
   8 lipiec w godz. 11.30-16.30
   22 lipiec w godz. 11.30-16.30
   5 sierpień w godz. 11.30-16.30
   Dalsze terminy zostaną podane w późniejszym terminie.
   Na spotkanie można umawiać się telefonicznie tel.695 724 655 bądź osobiście w dniu dyżuru.

   Pani mgr Alina Konieczka specjalista terapii uzależnień, pedagog.
   Na swoich dyżurach zajmie się:
   • poradnictwem, wsparciem, konsultacjami dla osób z problemami uzależnień, w tym od alkoholu
   • prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych dla osób eksperymentujących ze środkami psychotropowymi
   • prowadzenie działań wspierających dla osób uzależnionych, współuzależnionych (m.in. rodziców, rodzeństwa, osób bliskich) od środków psychotropowych ( w tym alkoholu).
   • Spotkania z grupą osób uzależnionych o charakterze konsultacyjno-motywującym
   Osoby zainteresowane szukające wsparcia zapraszamy już od 7 czerwca w godz. 16.00-20.00
   Dalsze terminy zostaną podane w późniejszym terminie.


   Konkurs Plastyczny pt.

   2016-05-25

   Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Rakoniewicach informuje ,że dnia 20 maja 2016 roku został rozstrzygnięty KONKURS PLASTYCZNY na plakat pt. " Stop przemocy" .
   Komisja konkursowa wytypowała do nagród następujących uczniów:

   I miejsce -Oliwia Zajdel-klasa IV ,ZSG Rakoniewice
   II miejsce-Julia Krysmann-klasa VI,ZSG Rakoniewice
   II miejsce-Beata Mielcarek-klasaVI,ZSG Rakoniewice
   III miejsce-Dominika Drozdowska-klasa IV,ZPSG Ruchocice

   Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

   Dołączone pliki:


   Wyniki konkursu prezentacji multimedialnej na temat "Przemoc rówieśnicza"

   2016-05-25

   Dnia 19 maja 2016 roku odbyło się posiedzenie komisji konkursowej dotyczącej oceny prezentacji multimedialnych na temat; " Przemoc rówieśnicza", na której nagrodzono prace następujących osób
   W kategorii szkół podstawowych:
   I miejsce -Wiktor Gielnik -klasa V ,ZSG Ruchocice
   II miejsce-Kamila Pawłowska-klasa V,ZSG Rakoniewice
   III miejsce -Maja Gertych -klasa V,Szkoła Podstawowa Łąkie

   W kategorii gimnazjów:
   I miejsce-Klaudia Andrys-klasa II,ZSG Rakoniewice
   II miejsce-Karolina Pawłowska -klasa III ,ZSG Rakoniewice
   III miejsce-Anna Dziwis-II,ZPSG Rostarzewo

   Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.


   Warsztaty kulinarne z elementami edukacyjnymi w ramach realizacji działań towarzyszących Programowi Operacyjnemu Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PODPROGRAM 2015.

   2016-03-24

   Warsztaty kulinarne-szczegóły w załączniku

   Dołączone pliki:


   Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

   2016-03-16

   Od dnia 16.03.2016 r. w OPS w Rakoniewicach wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.


   Projekt dla młodzieży " OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ"

   2016-02-15

   Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Wolsztynie prowadzi nabór do projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego : Obudź swój potencjał".
   Projekt ma na celu pomoc młodym ludziom w wejściu na rynek pracy i uzyskaniu zatrudnienia poprzez zdobycie kwalifikacji zawodowych podczas szkoleń i staży.

   czytaj całośćczytaj całość...

   Dołączone pliki:


   Wigilia dla osób starszych i samotnych

   2015-12-09

   Dnia 22 grudnia 2015 roku o godz. 16.30, po raz kolejny odbędzie się w " Zajeździe u Bogdana" w Rakoniewicach Wigilia dla osób starszych i samotnych z terenu naszej gminy. Organizatorem wieczoru jest Ośrodek Pomocy Społecznej a sponsorami są Państwo Marciniak z " Zajazdu u Bogdana" oraz Nadobrzański Bank Spółdzielczy w Rakoniewicach.Zajazd będzie gościł około 70 osób starszych i samotnych.Wspaniała świąteczna atmosfera przy suto zastawionym stole, dzielenie się opłatkiem oraz wspólne śpiewanie kolęd wszystkich uczestników przy akompaniamencie Pana Józefa Kowalonka , to nieodłączny element tego wieczoru. Jest to również wspaniały czas i okazja do zadumy , refleksji i wzruszeń.


   Zbiórka żywności

   2015-12-09

   Tradycyjnie pierwszy weekend grudnia to corocznie organizowana przez tut. OPS świąteczna zbiórka żywności, która odbywa się pod patronatem Wielkopolskiego Banku Żywności.W ten weekend udało się jej zebrać ponad 400 kg.Zebrana w 3 punktach handlowych żywność trafi jeszcze przed świętami do kilkudziesięciu najuboższych i potrzebujących rodzin z terenu naszej gminy.
   Wszystkim darczyńcom oraz młodzieży z rakoniewickiego gimnazjum pomagającej przy zbiórce, Ośrodek Pomocy Społecznej składa serdeczne podziękowania.


   Spotkanie z Mikołajem w " Zajeździe u Bogdana"

   2015-12-09

   Dnia 7 grudnia 2015 roku już po raz 16 tut. OPS zorganizował " Spotkanie z Mikołajem", dla 80 dzieci z rodzin objętych wsparciem ośrodka.Impreza po raz kolejny odbyła się dzięki uprzejmości i hojności właścicieli " Zajazdu u Bogdana"- Pani Zofii Marciniak i Pana Roberta Marciniaka.Dzieci bawiły się wyśmienicie a dowodem na to były ich roześmiane i szczęśliwe buzie.Zabawy , gry i tańce przy oprawie muzycznej Pana Józefa Kowalonka ,masa słodyczy oraz wizyta Świętego Mikołaja z workiem prezentów to jedne z wielu atrakcji tego wieczoru.Dodatkowo dzieci miały okazję spotkać się z grupą policjantów , którzy obdarowali wszystkich uczestników zabawy odblaskowymi opaskami. Dzieci w skupieniu wysłuchały krótkiej pogadanki na temat bezpieczeństwa na drodze.Od 16 lat sponsorami tego przedsięwzięcia są Państwo Marciniak , firma Rakpol- Józef Borucki i Józef Linkiewicz oraz Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

   pelna galeriaZobacz pełną galerię (12 fot.)...


    Wykaz ogrzewalni, noclegowni i schronisk dla bezdomnych w woj. wielkopolskim

    2015-11-18

    treść w załączniku

    Dołączone pliki:


    Poszukiwana osoba na stanowisko głównego księgowego

    2015-11-13

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach poszukuje pracownika na zastępstwo na stanowisko głównego księgowego.
    Zainteresowane osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje,proszone są o kontakt osobisty z Kierownikiem OPS w siedzibie ośrodka w Rakoniewicach , ul. Krystyny 30 lub telefonicznie pod nr tel. 61 44 41 788, 785193025, w dniach od pon-pt w godz. 7-15.


    Wyniki konkursu prezentacji multimedialnej na temat ;"Przemoc rówieśnicza".

    2015-06-16

    Dnia 15 czerwca roku na posiedzeniu komisji konkursowej dotyczącej oceny prezentacji multimedialnej na temat : " Przemoc rówieśnicza", nagrodzono prace następujących osób:
    Szkoła Podstawowa
    I miejsce- Martyna Kowalonek, ZSG Rakoniewice,klasa VI a
    II miejsce-Kamila Pawłowska, ZSG Rakoniewice , klasa IV d
    III miejsce-Wiktoria Fojud SP Łąkie klasa IV
    Wyróżnienie - Weronika Chróst ZSG Ruchocice, klasa V

    Gimnazjum
    I miejsce-Karolina Pawłowska ZSG Rakoniewice, klasa II b
    II miejsce - Kamila Roguska,ZSP Jabłonna , klasa III b
    III miejsce -Jagoda Bimkiewicz , ZSP Jabłonna , klasa II b


    KONKURS PLASTYCZNY PT.

    2015-05-19

    Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Rakoniewicach informuje,że został rozstrzygnięty Konkurs Plastyczny na plakat pt. " Stop przemocy",adresowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych.
    Komisja Konkursowa w dniu 12 maja 2015 roku wynagrodziła następujące prace:
    I miejsce-Wiktor Gielnik kl. IV ZPSG Ruchocice
    II miejsce-Bartosz Pakuła kl.IV ZPSG Ruchocice
    III miejsce-Wiktoria Baumann kl.V ZSG Rakoniewice

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

     Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

     2014-07-14

     Od 16 czerwca 2014 r. obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 755), uprawniające każdą rodzinę z co najmniej trójką dzieci na utrzymaniu do złożenia w swojej gminie wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania m.in. z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

     czytaj całośćczytaj całość...

     Dołączone pliki:


     „Niebieska Linia” pomaga ofiarom przemocy

     2014-02-19

     Doświadczasz przemocy domowej i szukasz wsparcia w trudnej sytuacji? Jesteś świadkiem rodzinnego dramatu i chcesz pomóc ofiarom? Wystarczy wybrać numer 0801-12-00-02, by skontaktować się z psychologami i prawnikami. Konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” codziennie pomagają w zmianie życia każdemu, kto chce uwolnić się od przemocy. Więcej informacji na stronie www.niebieskalinia.info


     przejdź do góry...

     Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach. ul. Krystyny 30, 62-067 Rakoniewice, tel. 61 4441788 kom. 609-720-246,665 086 800, faks: 61 4441788

     Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji