Aktualności


Informacja Ośrodka Pomocy Społecznej

2017-04-26

Informujemy,że dnia 2 maja 2017 roku Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny.


Możliwości z „Planem na lepsze jutro” dla dostawców usług

2017-04-21

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego

2017-04-21

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rakoniewicach , ul. Krystyny 30
Stanowisko urzędnicze - główny księgowy
1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy , praca od 1 czerwca 2017 roku

2. Wymagania niezbędne:
Niezbędne wymogi dla osoby ubiegającej się o stanowisko księgowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakoniewicach:
• posiada obywatelstwo polskie
• posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
• nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, \
• posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązku głównego księgowego,
• spełnia jeden z poniższych warunków:
- ukończyła ekonomiczne studia wyższe i posiada co najmniej 3 - letnią praktykę w księgowości,
- ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 - letnią praktykę w księgowości,
- jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
- posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów, znajomość przepisów dotyczących rachunkowości, finansów.
3. Zakres zadań głównego księgowego – wszystkie wynikające z przepisów prawa, a w szczególności:
• prowadzenie rachunkowości Ośrodka Pomocy Społecznej,
• wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
• dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
z planem finansowym,
• dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących
operacji gospodarczych i finansowych,
• prowadzenie płac Ośrodka,
4. Wymagane dokumenty
a) list motywacyjny,
b) życiorys/ CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
e) kserokopie świadectw pracy,
f) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
g) oświadczenie o niekaralności, korzystaniu w pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych,
h) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakoniewicach, ul. Krystyny 30, 62-067 Rakoniewice lub przesłać pocztą na adres Ośrodka Pomocy z dopiskiem „dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego” w terminie do 5 maja 2017. (liczy się data wpływu dokumentów do Ośrodka).
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.
Osoby, których aplikacje przejdą pozytywnie proces weryfikacji formalnej zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w terminie do dnia 12 maja 2017 roku .
W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rakoniewicach.

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce nie przekroczył 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.)oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.Dz U. z 2014r.poz.1202 z późn.zm.)

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakoniewicach
mgr Danuta Marciniak


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

2017-04-18

czytaj całośćczytaj całość...

Dołączone pliki:


WIELKOPOLSKA KARTA RODZINY

2017-04-06

Gmina Rakoniewice, reprezentowana przez Burmistrza Gerarda Tomiaka , dnia 8 marca 2017 roku podpisała porozumienie partnerskie z Województwem Wielkopolskim dotyczące realizacji Programu"Wielkopolska Karta Rodziny".

Komu przysługuje:
Adresatami działań w ramach Programu " Wielkopolska Karta Rodziny są rodziny 3+.Wielkopolska Karta Rodziny przyznawana jest rodzicom/opiekunom prawnym dzieci prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci i dzieciom w wieku do 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki, a bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Oferta:
Wielkopolska Karta Rodziny zapewnia rodzinom wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu oferty, która jest dostępna na stronie: http://rops.poznan.pl/wielkopolska-karta-rodziny/


Wniosek:
Wniosek o wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej ,Rakoniewice,ul. Krystyny 30,tel. 61 44 41 788. Osoby do kontaktu : Małgorzata Szczepaniak

czytaj całośćczytaj całość...

Dołączone pliki:


Pismo o rozstrzygnięciu przetargu

2017-03-29Treść w załączniku

Dołączone pliki:


Protokół z otwarcia ofert

2017-03-20

Dołączone pliki:


Modyfikacja SIWZ

2017-03-14

Dołączone pliki:


Przetarg

2017-03-08


Realizacja usług specjalistycznego wsparcia projekt "Plan na lepsze jutro"

Dołączone pliki:


Komunikat

2017-02-10

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp,ul.Żwirki i Wigury 1 informuje ,że w ramach powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej tj.prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej będzie można skorzystać z bezpłatnych porad specjalisty do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod numerem telefonu 781 053 001 lub 61 44 47 281 , 61 44 52 510.


Plan na lepsze jutro

2017-02-09

Treść w załączniku

Dołączone pliki:


Wigilia dla starszych i samotnych

2016-12-28

Dnia 22 grudnia 2016 roku, o godz.; 16.00 po raz kolejny odbyła się w „Zajeździe u Bogdana” w Rakoniewicach , Wigilia dla około 60 osób starszych i samotnych z terenu gminy Rakoniewice. Organizatorem wieczoru był Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach, a sponsorami Państwo Robert i Zofia Marciniak oraz Nadobrzański Bank Spółdzielczy w Rakoniewicach.
Swoją obecnością wieczór zaszczycili Burmistrz Rakoniewic Pan Gerard Tomiak, przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Rakoniewice Pan Krzysztof Krawczyk, prezes Nadobrzańskiego Banku Spółdzielczego w Rakoniewicach Pan Mirosław Stachowiak oraz radny Rakoniewic Pan Bronisław Chałupka.
Wspaniała świąteczna i ciepła atmosfera przy suto zastawionym wigilijnym stole ,dzielenie się opłatkiem wszystkich uczestników tego wieczoru oraz wspólne śpiewanie kolęd , to nieodłączny element tego spotkania.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

pelna galeriaZobacz pełną galerię (17 fot.)...


  SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM W ZAJEŹDZIE U BOGDANA

  2016-12-08

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach , dnia 6 grudnia 2016 roku po raz 17-ty zorganizował imprezę pt:" Spotkanie z Mikołajem" . W imprezie tej brało udział 70 dzieci z rodzin objętych wsparciem ośrodka.Wzorem lat ubiegłych również i w tym roku dzieci bawiły się dzięki uprzejmości i hojności właścicieli " Zajazdu u Bogdana" w Rakoniewicach- Pana Roberta Marciniaka i Pani Zofii Marciniak.Wszystkie dziec chętnie i z ogromnym zapałem uczestniczyły we wszystkich zabawach i konkursach, które przygotowane zostały przez prowadzącego tę imprezę DJ BUJANĘ-uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rakoniewicach.Masa słodyczy i owoców na stołach oraz wizyta Świętego Mikołaja z workiem pełnym prezentów to jedne z wielu atrakcji tego wieczoru.Dodatkowo dzieci miały okazję spotkać się z Panem Górnym-komendantem Posterunku Policji w Rakoniewicach. Dzieci w skupieniu wysłuchały pogadanki na temat pracy Policji i zasadach bezpieczeństwa na drodze,w domu i w szkole.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


   Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. pomocy społecznej,dodatków mieszkaniowych,dodatków energetycznych i Kart dużej rodziny

   2016-10-21

   Treść w załączniku

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlana

    Bezpłatne szkolenia zawodowe w Młodzieżowym Centrum Kariery w Wolsztynie

    2016-10-13

    Treść w załączniku

    Dołączone pliki:


    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rakoniewicach stanowisko urzędnicze-referent ds. pomocy społecznej,dodatków mieszkaniowych,Kart Dużej Rodziny

    2016-09-30

    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
    w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rakoniewicach
    ul. Krystyny 30
    stanowisko urzędnicze - referent ds. pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych,
    dodatków energetycznych, Kart Dużej Rodziny
    1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy, praca od 02.11.2016 r.
    1. Wymagania niezbędne:
    a) obywatelstwo polskie,
    b) wykształcenie minimum średnie
    c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
    d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
    e) osoba nie karana za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
    przestępstwa skarbowe,
    f) kandydat powinien posiadać wiedzę z zakresu : Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
    Ustawy o pomocy społecznej, Ustawy o dodatkach mieszkaniowych, Ustawy Prawo energetyczne,
    Ustawy o Karcie Dużej Rodziny
    g) kandydat powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią.
    2. Wymagania dodatkowe:
    a) preferowany staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub jednostkach związanym z
    funkcjonowaniem samorządu terytorialnego,
    b) posiadanie cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: wysoka kultura osobista,
    dyskrecja, dobra organizacja pracy, konsekwentna w realizowaniu zadań, terminowość,
    punktualność, komunikatywność, odporność na stres, umiejętność korzystania z przepisów prawa,
    c) biegła znajomość obsługi sprzętu komputerowego w środowisku Windows, w tym pakietu
    Microsoft Office.
    3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
    a) realizacja zadań wynikających z w/w ustaw,
    przyjmowanie i obsługa klientów w sprawach świadczeń (udzielanie stosownych informacji),
    przyjmowanie wniosków, kompletowanie dokumentacji, przygotowywanie projektów decyzji,
    sporządzanie projektów zaświadczeń, planowanie zapotrzebowania na środki finansowe,
    b) sporządzanie sprawozdawczości w zakresie prowadzonych prac,
    c) prowadzenie dokumentacji przewidzianej przepisami prawa,
    d) archiwizowanie dokumentacji.
    4. Wymagane dokumenty:
    a) życiorys (CV),
    b) list motywacyjny,
    c) dokumenty potwierdzające wykształcenie,
    d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
    e) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
    f) świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy potwierdzające okresy zatrudnienia,
    g) oświadczenia, w których kandydat potwierdza, że:
    - posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
    - posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
    - nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne.
    Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
    Miejsce pracy: siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakoniewicach
    Stanowisko pracy: stanowisko związane z pracą przy komputerze i wykorzystaniem innych urządzeń biurowych.
    Wynagrodzenie: ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1786) oraz Regulaminem Wynagradzania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakoniewicach.
    Miejsce i termin złożenia dokumentów:
    Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać: osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakoniewicach lub pocztą elektroniczną na adres: opsrakoniewice@op.pl, lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach 62-067 Rakoniewice, ul. Krystyny 30
    w terminie do dnia 14.10.2016 r.
    Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
    Osoby, których aplikacje przejdą pozytywnie proces weryfikacji formalnej zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w terminie do dnia 19 pażdziernika 2016 r.
    W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
    Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą :”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) oraz Ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)”
    Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip-rakoniewice.opsinfo.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rakoniewicach
    Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
    Rakoniewice, 30 września 2016r. Danuta Marciniak

    Dołączone pliki:


    Warsztaty kulinarne

    2016-09-29

    Warsztaty kulinarne z elementami edukacyjnymi w ramach realizacji działań towarzyszących Programowi Operacyjnemu Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PODPROGRAM 2015.

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlana

     Oferty na dostarczanie obiadów dla uczniów

     2016-08-23

     Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach, prosi zainteresowane firmy o składanie ofert na dostarczanie obiadów do Zespołu Przedszkolno Szkolnego w Łąkiem i Zespołu Przedszkolno Szkolno Gimnazjalnego w Ruchocicach.
     Oferta powinna zawierać cenę oraz propozycje przykładowego menu na 5 dni.
     Propozycje należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakoniewicach , ul. Krystyny 30 do dnia 31 sierpnia 2016 roku.


     POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA POTRZEBUJĄCYCH

     2016-06-14

     Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach kontynuuje realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 , współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
     Pomoc ta kierowana jest do osób , które z powodu niskich dochodów nie są w stanie zaspokoić swoich wszystkich potrzeb, spełniających jednocześnie przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej ,a których dochód nie przekracza 150 % kwoty kryterium dochodowego tj; 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł dla osoby w rodzinie.
     Wszystkie osoby chętne do skorzystania z w/w pomocy mogą zgłaszać się do tut. ośrodka celem weryfikacji sytuacji dochodowej w siedzibie OPS w Rakoniewicach , ul. Krystyny 30 do piątku tj. do dnia 17.06.2016 roku w godzinach od 7 do 15.


     Dyżury terapeutów

     2016-05-30

     Od czerwca w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym ul. Krystyny 30 będą dyżurować nowi terapeuci. Są to specjaliści na co dzień pracujący z osobami uzależnionymi, mający wielorakie doświadczenie w zakresie pracy z osobami uzależnionymi oraz ich rodzinami.
     Pani mgr Monika Rutkowska specjalista terapii uzależnień, psycholog, pedagog, psychoterapeuta.
     Udzielać będzie wsparcia w formie terapii indywidualnej:
     • Osobom uzależnionym od środków psychotropowych ( narkotyki, dopalacze, leki, alkohol)
     • Osobom mającym problem z uzależnieniami behawioralnymi ( hazard, pracoholizm, komputer, Internet itp. )
     • Osobom współuzależnionym , rodzinom i bliskim
     • DDA ( dorosłym dzieciom alkoholików)
     • Młodzieży gimnazjalnej i ponadgimazjalnej z problemami uzależnień
     Osoby zainteresowane szukające wsparcia zapraszamy już od 3 czerwca w godz. 11.30-16.30
     Terminy następnych dyżurów:
     24 czerwiec w godz. 11.30-16.30
     8 lipiec w godz. 11.30-16.30
     22 lipiec w godz. 11.30-16.30
     5 sierpień w godz. 11.30-16.30
     Dalsze terminy zostaną podane w późniejszym terminie.
     Na spotkanie można umawiać się telefonicznie tel.695 724 655 bądź osobiście w dniu dyżuru.

     Pani mgr Alina Konieczka specjalista terapii uzależnień, pedagog.
     Na swoich dyżurach zajmie się:
     • poradnictwem, wsparciem, konsultacjami dla osób z problemami uzależnień, w tym od alkoholu
     • prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych dla osób eksperymentujących ze środkami psychotropowymi
     • prowadzenie działań wspierających dla osób uzależnionych, współuzależnionych (m.in. rodziców, rodzeństwa, osób bliskich) od środków psychotropowych ( w tym alkoholu).
     • Spotkania z grupą osób uzależnionych o charakterze konsultacyjno-motywującym
     Osoby zainteresowane szukające wsparcia zapraszamy już od 7 czerwca w godz. 16.00-20.00
     Dalsze terminy zostaną podane w późniejszym terminie.


     Konkurs Plastyczny pt.

     2016-05-25

     Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Rakoniewicach informuje ,że dnia 20 maja 2016 roku został rozstrzygnięty KONKURS PLASTYCZNY na plakat pt. " Stop przemocy" .
     Komisja konkursowa wytypowała do nagród następujących uczniów:

     I miejsce -Oliwia Zajdel-klasa IV ,ZSG Rakoniewice
     II miejsce-Julia Krysmann-klasa VI,ZSG Rakoniewice
     II miejsce-Beata Mielcarek-klasaVI,ZSG Rakoniewice
     III miejsce-Dominika Drozdowska-klasa IV,ZPSG Ruchocice

     Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

     Dołączone pliki:


     Wyniki konkursu prezentacji multimedialnej na temat "Przemoc rówieśnicza"

     2016-05-25

     Dnia 19 maja 2016 roku odbyło się posiedzenie komisji konkursowej dotyczącej oceny prezentacji multimedialnych na temat; " Przemoc rówieśnicza", na której nagrodzono prace następujących osób
     W kategorii szkół podstawowych:
     I miejsce -Wiktor Gielnik -klasa V ,ZSG Ruchocice
     II miejsce-Kamila Pawłowska-klasa V,ZSG Rakoniewice
     III miejsce -Maja Gertych -klasa V,Szkoła Podstawowa Łąkie

     W kategorii gimnazjów:
     I miejsce-Klaudia Andrys-klasa II,ZSG Rakoniewice
     II miejsce-Karolina Pawłowska -klasa III ,ZSG Rakoniewice
     III miejsce-Anna Dziwis-II,ZPSG Rostarzewo

     Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.


     Warsztaty kulinarne z elementami edukacyjnymi w ramach realizacji działań towarzyszących Programowi Operacyjnemu Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PODPROGRAM 2015.

     2016-03-24

     Warsztaty kulinarne-szczegóły w załączniku

     Dołączone pliki:


     Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

     2016-03-16

     Od dnia 16.03.2016 r. w OPS w Rakoniewicach wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.


     Projekt dla młodzieży " OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ"

     2016-02-15

     Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Wolsztynie prowadzi nabór do projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego : Obudź swój potencjał".
     Projekt ma na celu pomoc młodym ludziom w wejściu na rynek pracy i uzyskaniu zatrudnienia poprzez zdobycie kwalifikacji zawodowych podczas szkoleń i staży.

     czytaj całośćczytaj całość...

     Dołączone pliki:


     Wigilia dla osób starszych i samotnych

     2015-12-09

     Dnia 22 grudnia 2015 roku o godz. 16.30, po raz kolejny odbędzie się w " Zajeździe u Bogdana" w Rakoniewicach Wigilia dla osób starszych i samotnych z terenu naszej gminy. Organizatorem wieczoru jest Ośrodek Pomocy Społecznej a sponsorami są Państwo Marciniak z " Zajazdu u Bogdana" oraz Nadobrzański Bank Spółdzielczy w Rakoniewicach.Zajazd będzie gościł około 70 osób starszych i samotnych.Wspaniała świąteczna atmosfera przy suto zastawionym stole, dzielenie się opłatkiem oraz wspólne śpiewanie kolęd wszystkich uczestników przy akompaniamencie Pana Józefa Kowalonka , to nieodłączny element tego wieczoru. Jest to również wspaniały czas i okazja do zadumy , refleksji i wzruszeń.


     Zbiórka żywności

     2015-12-09

     Tradycyjnie pierwszy weekend grudnia to corocznie organizowana przez tut. OPS świąteczna zbiórka żywności, która odbywa się pod patronatem Wielkopolskiego Banku Żywności.W ten weekend udało się jej zebrać ponad 400 kg.Zebrana w 3 punktach handlowych żywność trafi jeszcze przed świętami do kilkudziesięciu najuboższych i potrzebujących rodzin z terenu naszej gminy.
     Wszystkim darczyńcom oraz młodzieży z rakoniewickiego gimnazjum pomagającej przy zbiórce, Ośrodek Pomocy Społecznej składa serdeczne podziękowania.


     Spotkanie z Mikołajem w " Zajeździe u Bogdana"

     2015-12-09

     Dnia 7 grudnia 2015 roku już po raz 16 tut. OPS zorganizował " Spotkanie z Mikołajem", dla 80 dzieci z rodzin objętych wsparciem ośrodka.Impreza po raz kolejny odbyła się dzięki uprzejmości i hojności właścicieli " Zajazdu u Bogdana"- Pani Zofii Marciniak i Pana Roberta Marciniaka.Dzieci bawiły się wyśmienicie a dowodem na to były ich roześmiane i szczęśliwe buzie.Zabawy , gry i tańce przy oprawie muzycznej Pana Józefa Kowalonka ,masa słodyczy oraz wizyta Świętego Mikołaja z workiem prezentów to jedne z wielu atrakcji tego wieczoru.Dodatkowo dzieci miały okazję spotkać się z grupą policjantów , którzy obdarowali wszystkich uczestników zabawy odblaskowymi opaskami. Dzieci w skupieniu wysłuchały krótkiej pogadanki na temat bezpieczeństwa na drodze.Od 16 lat sponsorami tego przedsięwzięcia są Państwo Marciniak , firma Rakpol- Józef Borucki i Józef Linkiewicz oraz Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

     pelna galeriaZobacz pełną galerię (12 fot.)...


      Wykaz ogrzewalni, noclegowni i schronisk dla bezdomnych w woj. wielkopolskim

      2015-11-18

      treść w załączniku

      Dołączone pliki:


      Poszukiwana osoba na stanowisko głównego księgowego

      2015-11-13

      Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach poszukuje pracownika na zastępstwo na stanowisko głównego księgowego.
      Zainteresowane osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje,proszone są o kontakt osobisty z Kierownikiem OPS w siedzibie ośrodka w Rakoniewicach , ul. Krystyny 30 lub telefonicznie pod nr tel. 61 44 41 788, 785193025, w dniach od pon-pt w godz. 7-15.


      Wyniki konkursu prezentacji multimedialnej na temat ;"Przemoc rówieśnicza".

      2015-06-16

      Dnia 15 czerwca roku na posiedzeniu komisji konkursowej dotyczącej oceny prezentacji multimedialnej na temat : " Przemoc rówieśnicza", nagrodzono prace następujących osób:
      Szkoła Podstawowa
      I miejsce- Martyna Kowalonek, ZSG Rakoniewice,klasa VI a
      II miejsce-Kamila Pawłowska, ZSG Rakoniewice , klasa IV d
      III miejsce-Wiktoria Fojud SP Łąkie klasa IV
      Wyróżnienie - Weronika Chróst ZSG Ruchocice, klasa V

      Gimnazjum
      I miejsce-Karolina Pawłowska ZSG Rakoniewice, klasa II b
      II miejsce - Kamila Roguska,ZSP Jabłonna , klasa III b
      III miejsce -Jagoda Bimkiewicz , ZSP Jabłonna , klasa II b


      KONKURS PLASTYCZNY PT.

      2015-05-19

      Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Rakoniewicach informuje,że został rozstrzygnięty Konkurs Plastyczny na plakat pt. " Stop przemocy",adresowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych.
      Komisja Konkursowa w dniu 12 maja 2015 roku wynagrodziła następujące prace:
      I miejsce-Wiktor Gielnik kl. IV ZPSG Ruchocice
      II miejsce-Bartosz Pakuła kl.IV ZPSG Ruchocice
      III miejsce-Wiktoria Baumann kl.V ZSG Rakoniewice

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

       Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

       2014-07-14

       Od 16 czerwca 2014 r. obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 755), uprawniające każdą rodzinę z co najmniej trójką dzieci na utrzymaniu do złożenia w swojej gminie wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania m.in. z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

       czytaj całośćczytaj całość...

       Dołączone pliki:


       „Niebieska Linia” pomaga ofiarom przemocy

       2014-02-19

       Doświadczasz przemocy domowej i szukasz wsparcia w trudnej sytuacji? Jesteś świadkiem rodzinnego dramatu i chcesz pomóc ofiarom? Wystarczy wybrać numer 0801-12-00-02, by skontaktować się z psychologami i prawnikami. Konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” codziennie pomagają w zmianie życia każdemu, kto chce uwolnić się od przemocy. Więcej informacji na stronie www.niebieskalinia.info


       przejdź do góry...

       Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach. ul. Krystyny 30, 62-067 Rakoniewice, tel. 61 4441788 kom. 609-720-246,665 086 800, faks: 61 4441788

       Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji